tìm hiểu trường Arizona

Thông tin trường đại học Arizona, Mỹ

Thông tin trường đại học Arizona, Mỹ

Hiện có khoảng 15 trong số giáo sư của ĐH Arizona là thành viên chính thức của Viện Hàn lâm Khoa học quốc gia Hoa Kỳ. Trường có 504 phòng học ở cả 4 cơ sở, 67.507 sinh viên đại