đại học kỹ thuật Dresden

Du học Đức tại đại học kỹ thuật Dresden

Du học Đức tại đại học kỹ thuật Dresden

Sinh viên và nghiên cứu sinh tại TUD có lợi thế là được làm việc trong các đề tài hợp tác với các viện nghiên cứu khoa học trong khu vực như : 3 viện nghiên cứ Max-Planck tại Dresden,